Endring i barnehagelova

På grunn av forslag til innføring av lovregler om psykososialt barnehagemiljø er sidene er under revidering.

Fremme og førebygge

Skulane arbeidar systematisk for å fremme trygge og gode skulemiljø. Elevane skal ha eit skulemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Dette arbeidet skjer kvar dag på skulen. I tillegg arbeidar skulen systematisk for å førebygge mot mobbing og andre krenkingar

 

Klikk for stort bilete    

Fremme trygge og gode skulemiljø

«Skulen skal arbeida kontinuerleg og systematisk for å fremja helsa, miljøet og tryggleiken til elevane (….). Rektor har ansvaret for at dette blir gjort.

(Opplæringslova §9A-3)

 

Eit godt miljø for læring, er eit miljø der alle elevane er trygge og føler seg inkludert i fellesskapet.

 

For å få dette til er det viktig at skulen jobbar felles og systematisk med alle områda som er sentrale for å lukkast:

 

  • Leiing av klassen. Struktur og rammer. Reglar og rutinar.
  • Kommunikasjon og relasjon. Elev- lærar. Elev – elev.
  • Skule-heim samarbeid
  • Venskap og trygt miljø
  • Inkluderande undervisning

Førebygging av mobbing og andre krenkingar 

 

«Alle som arbeidar på skulen, skal følgja med på om elevane har eit trygt og godt skulemiljø (…..)  

 (Opplæringslova §9A-4)

 

Førebygging av mobbing er retta mot å redusera risikoen for at mobbing og anna krekande åtferd skjer.

 

Krenkingar og mobbing kan vera vanskeleg å oppdaga. Å ha gode rutinar for kartlegging gjennom ulike elevundersøkingar, elevsamtalar og observasjon, er ein sentral del av det førebyggande arbeidet.