Endring i barnehagelova

På grunn av forslag til innføring av lovregler om psykososialt barnehagemiljø er sidene er under revidering.

Eg er tilsett i skulen

Du har ein svært viktig jobb. Kanskje verdas viktigaste? Elevane på skulen treng at du ser og grip inn når du ser nokon som ikkje har det godt på skulen din. Dersom du får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal du snarast undersøkje saka og varsle skuleleiinga. Dersom det er mogleg, skal du sjølv gripe direkte inn.

Skulen, og dei tilsette i skulen, har tydelege plikter og omfattande ansvar for å sikre alle elevar eit trygt og godt skulemiljø. Arbeidet med å førebygge mobbing krev engasjement og deltaking frå alle tilsette, elevar og føresette.

Dersom du som tilsett mistenker at ein elev ikkje har det godt så skal du ta dette opp med leiinga på skulen.

Denne nettressursen er ein del av det systematiske arbeidet med å fremme, førebygge og handtere mobbing og krenkingar i Jærskulen.

Ein arbeidar på tre nivå. System (skule), gruppe og individ. 

Under ”Fremme og førebygge” finn du informasjon og ressursar knytt til det viktige og kontinuerlege arbeidet med å skapa ein trygg, god og inkluderande skulekultur.

Under ”handtering” finn du informasjon og ressursar knytt til korleis saker om krenkingar og mobbing skal behandlast og løysast.

1.august 2017 kom ny lovendring om aktivitetsplikt. Udir har laga god oversikt over kva ansvar skulen har når born opplever at dei ikkje har det godt på skulen. Den finn du her Mobbing og mistrivsel - hva skal skolen gjøre?